فهرست

ثبت مدارک مشمولین در سامانه آموزش مداوم

آن دسته از مشمولینی که تاکنون مدارک خود را ثبت سامانه ننموده اند، لطفا هرچه سریع تر نسبت به ارسال تصویر عکس پرسنلی، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی در صفحه شخصی خود اقدام نمایند.